වෙබ් අඩවිය භාවිතයට

පරිගණකයක් හෝ ලැප්ටොප් යන්ත්‍රයක් මගින් පාඨමාලා අධ්‍යයනය

1.වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වීම

2. පාඨමාලාවක් මිලදී ගැනීම

3. පාඨමාලා අධ්‍යයනය

4. Dashboard

5.wishlist කියන්නේ මොකක්ද

6.shortcut එකක් හදාගන්නෙ කොහොමද